Polityka plików cookies (EU)


Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających ze strony internetowej znajdujące się pod adresem elektronicznym airinn.pl, zwanej dalej „Stroną”.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Artur Sudenis prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AIRINN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (siedziba ul. BIELAWSKA 14A/—
 3. 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA), właściciel oraz administrator strony airinn.pl komunikujący za jej pośrednictwem z Użytkownikami wypełniającymi formularz zgłoszeniowy przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Administratorem”.
 4. Zakres zbierania danych:
  1. Administrator zbiera dane Użytkowników, w szczególności osób wypełniających formularz zgłoszeniowy, zainteresowanych ofertą Administratora.
  2. W celu skontaktowania się Administratora z Użytkownikiem, Użytkownik powinien podać dane zapewniające możliwość prawidłowego kontaktu z nim, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu.
 5. Cel zbierania danych:
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, gdy jest to konieczne do realizacji kontaktu w związku z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, gdy jest to niezbędne do celów marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 6. Prawo dostępu:
  1. Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, gdy Administrator zamierza przekazać je innemu administratorowi danych.
  3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 7. Dostęp do danych osób trzecich:
  1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą zgłoszeń Użytkowników, którym to osobom zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
  2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 8. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych:
  1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz prawodawstwem krajowym.
  2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 9. Wyłączenie odpowiedzialności:

Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach kontrahentów Administratora komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.